شبکه های کامپیوتری http://network-training-bsky.appyfinder.com/ fa-ir Mon, 07 Sep 2015 16:21:17 +0430 ------ http://network-training-bsky.appyfinder.com/page-.html Mon, 07 Sep 2015 16:21:17 +0430 دل مَـــن چــہ خُــردســآل است

ســـــآده مے نِـِــگرد

ســــآده مے خَنــ ــدد

ســـآده مے پــوشَــ ــد

دل مَـــن از تبـــآرِ دیــوآرهآے ِ کــآه گلیـ ــست

ســـآده مے افتـــ ـ ـد

ســـآده مے شکنـــ ـد

ســـآده مے میـــرد

دل مَـــن تـَنہـــــآ سَــخت مـیگِریــ َــد..

]]>